جلسه شورای اداری با حضور کلیه روسای دانشگاههای استان و ریاست عالی دانشگاه و معاون پارلمانی