نمایش قوچاق نبی در مجتمع فرهنگی هنری 29بهمن به کارگردانی امیر حجازی