تصاویر زلزله مشهد

تخریب دیوار و نشت گاز در روستای محمودآباد علیا