نخستين جشنواره ورزش هاي بيلياردي ایران به میزبانی ارومیه