ارسالی کاربران ایلک

گزارش تصویری ؛قطع درختان در خیابان قره آغاج تبریز به بهانه ایستگاه مترو