ديدار نوروزي دكتر علیرضا منادي با جناب آقای دكتر علي اكبر ولايتي ، ریاست محترم هیات مؤسس و هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی