به میزبانی واحد تبریز؛

چهاردهمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد