گزارش تصویری ؛ اولین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری(1)