گزارش تصویری ؛ دومین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری