گزارش تصویری ؛ چهارمین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری