دکتر علیرضا منادی نماینده ادوارمجلس وعضو هیئت رئیسه مجلس نهم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.