گزارش تصویری ؛ گردهمایی استانی حامیان دکتر روحانی در تبریز