گزارش تصویری ؛ نخستین شب آغاز تبلیغات رسمی شوراها در تبریز