نمایشگاه گروهی عکس و داستان در مجتمع سینمایی 22بهمن (سینما ناجی )