اردوی آماده سازی تیم ملی جودو بانوان جهت اعزام به مسابقات آسیایی در همدان